ఎండోటాక్సిన్ మరియు (1,3)-ß-D-గ్లూకాన్ అస్సే సాఫ్ట్‌వేర్